Znaki drogowe - wprowadzenie - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
Znaki drogowe - wprowadzenie

Zgodnie z "Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych" (z dn. 31.07.2002 z późn. zmianami)  na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:


  1)  znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych (dop. autora - znaków o zmiennej treści),


  2)  znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi,


  3)  sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,


  4)  sygnały dawane przez osoby do tego uprawnione,


  5)  sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.


       Oprócz znaków wymienionych wyżej stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w  postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby — znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi.

Podział znaków drogowych pionowych

Znaki drogowe pionowe dzielą się na:(1) trójkąty te skierowane są wierzchołkiem ku górze z wyjątkiem znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu); rozwiązanie to zapewnia jednoznaczne rozumienie tego znaku także przy patrzeniu na niego od tyłu lub gdy znak jest nieczytelny (por. B-20)
(2) wyjątek: B-20 (STOP) ma kształt ośmiokąta; rozwiązanie to zapewnia jednoznaczne rozumienie tego znaku także przy patrzeniu na niego od tyłu lub gdy znak jest nieczytelny (por. A-7)
(3) znaki B-39 (strefa ograniczonego postoju) i B-43 (strefa ograniczonej prędkości) wymalowane są na prostokątnych tablicach podobnie, jak ich odwołania (B-40, B-44)
(4) odwołania zakazów mają wygląd podobny do zakazu, ale brak w nich czerwonego obramowania, a symbol jest szary i przekreślony grubą czarną linią
(5) wyjątek: znak C-17 (nakazany kierunek jazdy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi) namalowany jest na prostokątnej tablicy
(6) wyjątki: znaki D-1 i D-2, które są żółtymi kwadratami w białym obramowaniu; dodatkowo kwadraty te skierowane są jednym z wierzchołków do góry, co daje dodatkową informację o nich także przy patrzeniu na nie od tyłu lub gdy znaki są nieczytelne (por. A-7 i B-20), oraz znaki od D-42 do D-47, które są dużymi białymi prostokątami.

  W Polsce wielkość znaków drogowych, szczegółowe warunki ich ustawiania, w tym także m.in. wzory tablic znaków pionowych opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 " w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach".

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego