4. Zabezpieczanie ruchu pieszych i rowerzystów (U-11a-b, U-12a-c) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Zabezpieczanie ruchu pieszych i rowerzystów
(U-11a-b, U-12a-c)

Urządzenia zabezpieczające stosuje się w celu wyeliminowania lub ograniczenia niebezpieczeństw, na jakie narażony jest pieszy lub rowerzysta korzystający z drogi i obiektów przy niej położonych.
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów mogą być wykonane z betonu lub metalu. Dopuszcza się również urządzenia naturalne np. gęste żywopłoty. Urządzenia te stosuje się na wszystkich drogach i w ich obrębie, na większości obiektów leżących w ciągu tych dróg, kładkach dla pieszych, ciągach pieszych oddzielonych od jezdni, przy ścieżkach rowerowych przebiegających przez obiekty inżynierskie itp.

1. Balustrady, poręcze i barieroporęcze
U-11a
U-11a Balustrada
Balustrada
Balustrady U-11a stosuje się w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, jeśli powierzchnia, po której odbywa się ruch pieszych lub rowerzystów po­łożona jest powyżej 0,5 m od poziomu terenu.
Barwy balustrad ustala zarządca drogi.

Balustrady dla pieszych umieszcza się:

  • na obiektach mostowych, na których dopuszcza się ruch pieszych,
  • na przepustach bez barier, jeżeli różnica wysokości pomiędzy poziomem pobocza, a poziomem cieku przekracza 1,8 m,
  • na schodach z nasypów lub pochylniach,
  • w otoczeniu wejść i wjazdów do podziemia, znajdujących się w strefie ruchu pieszego,
  • w innych przypadkach, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed spadnięciem lub upadkiem.

Do zabezpieczania ruchu pieszych i rowerzystów dopuszcza się również balustrady pełnościenne.

Minimalne wysokości balustrad wynoszą:
  • 1,1  m    przy chodnikach dla pieszych,
  • 1,2  m    przy ścieżkach rowerowych,
  • 1,3  m    przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszych przy zejściach do przejść podziemnych lub pochylniach położonych przy ścianach stosuje się poręcze przymocowane do ścian.
U-11b
U-11b Barieroporęcz (przekładkowa)
Barieroporęcz (przekładkowa)
Na obiektach mostowych, a także w innych miejscach gdzie nie ma możliwości oddzielnego stosowania barier i balustrad, a zachodzi konieczność zastosowania ochrony ruchu pieszego i kołowego, można stosować barieroporęcze.
2. Ogrodzenia i słupki blokujące

Ogrodzenia U-12 stosuje się w celu ochrony pie­szych i oddzielenia ich od jezdni, uniemożliwienia im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych.
Ogrodzenia mogą być segmentowe lub łańcuchowe.
W obrębie przejść kolejowych, w ciągu chodników lub ścieżek dla pieszych, stosuje się i umieszcza ogrodzenia w formie labiryntów w taki sposób, aby pieszy przed wejściem na tor musiał zmienić kierunek ruchu. Podobne rozwiązania stosuje się również przed niektórymi obiektami, w których gromadzi się młodzież i dzieci.

U-12a
U-12a Ogrodzenie segmentowe (przyklad)
Ogrodzenie segmentowe (przyklad)
Ogrodzenia segmentowe U-12a występują w postaci ram z prętami, siatkami, przezroczystymi płytami itp.
Wysokość tych ogrodzeń wynosi od 0,80 m do 1,20 m, przy czym mniejszą wysokość sosuje się w miejscach, w których ogrodzenie może ograniczyć wi­doczność kierującym pojazdami, np. w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych itp. Barwa elementów ogrodzeń segmentowych jest szara lub żółta.
Ogrodzenia można umieszczać obok jezdni, w chodnikach, na krawędzi pobocza, na pasie dzielącym jezdnie, na wysepkach przystanków tramwajowych od strony jezdni dla ogrodzenia torowiska tramwajowego.
U-12b
U-12b Ogrodzenie łańcuchowe (przykład)
Ogrodzenie łańcuchowe (przykład)
Ogrodzenia łańcuchowe U-12b występują w postaci słupków połączonych łańcuchami.

Barwy ogrodzenia łańcuchowego:
  • słupków - na przemian biała i czerwona, w formie pasów o wysokości 25 cm, przy czym pierwszy dolny pas jest biały lub wyjątkowo szary,
  • łańcucha - szara lub biało-czerwona w odcinkach po 25 cm.

Wysokość tych ogrodzeń wynosi 1,10 m. Roz­staw słupków - 1,5 m lub 2,0 m.
Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń łańcuchowych dostosowanych do architektury otoczenia o barwach innych niż biało-czerwone.

Ogrodzenia łańcuchowe stosuje się wzdłuż dróg (ulic), głównie w miastach o dużym ruchu pieszych, w obrębie skrzyżowań, na których ze względów bezpieczeństwa pieszych konieczne jest skierowanie ich na wyznaczone przejścia. Przed obiektami do których uczęszczają dzieci nie dopuszcza się do stosowania ogrodzeń łańcuchowych. W tych miejscach mogą być stosowane ogrodzenia segmentowe.
U-12c
U-12c Słupek blokujący
Słupek blokujący
W celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki lub ciągi piesze albo rowerowe stosuje się słupki blokujące U-12c.

Słupki U-12c mogą być wykonane z metalu, drewna lub tworzyw sztucznych. Wysokość słupków powinna wynosić od 0,6 do 0,8 m. Barwa słupków blokujących powinna być biało-czerwona. Dopuszcza się stosowanie słupków blokujących w formie ozdobnej dostosowanej do architektury otoczenia o barwach innych niż biało-czerwone.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego