B - znaki zakazu - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
B - znaki zakazu
B-1
B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach
Zakaz ruchu w obu kierunkach

Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych. (3, 4)
B-2
B-2 Zakaz wjazdu
Zakaz wjazdu

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.
B-3
B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych. (3, 4)
B-3a
B-3a Zakaz wjazdu autobusów
Zakaz wjazdu autobusów

Oznacza zakaz ruchu autobusów. (4)
B-4
B-4 Zakaz wjazdu motocykli
Zakaz wjazdu motocykli

Oznacza zakaz ruchu motocykli.
B-5
B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych
Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

Oznacza zakaz ruchu (3):
1) samochodów ciężarowych o DMC przekraczającej 3,5 t,
2) ciągników samochodowych,
3) pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o DMC przekraczającej    3,5 t,
4) ciągników rolniczych,
5) pojazdów wolnobieżnych.

Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.
B-6
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych
Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

Oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. (3)
B-7
B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą
Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą

Oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.Określona na znaku B-7 lub na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas. (3)
B-8
B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych
Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
B-9
B-9 Zakaz wjazdu rowerów
Zakaz wjazdu rowerów

Oznacza zakaz ruchu rowerów na jezdni i poboczu.
B-10
B-10 Zakaz wjazdu motorowerów
Zakaz wjazdu motorowerów

Oznacza zakaz ruchu motorowerów. (4)
B-11
B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych
Zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych

Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
B-12
B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych
Zakaz wjazdu wózków ręcznych

Oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.
B-13
B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
B-13a
B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-31 z literą B, C, D lub E oznaczającą kategorię tunelu lub tabliczka z odpowiednim napisem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup towarów niebezpiecznych lub określonego sposobu przewozu tych towarów.
B-14
B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, towary niebezpieczne klas: 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub towary niebezpieczne zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Kompilacje zakazu wjazdu różnych rodzajów pojazdów
Kompilacje zakazu wjazdu różnych rodzajów pojazdów

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków B-3, B-3a, B-4, B-5, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, B-11, B-12, B-3, B-13a i B-14 mają takie samo znaczenie, jak znaki pojedyncze.
B-15
B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.
Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-16
B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.
Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-17
B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.
Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
B-18
B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.
Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t.

Onacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.
B-19
B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.
Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... t.

Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku. Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
B-20
B-20 STOP
STOP

Oznacza:
1. zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
2. obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony. Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.
B-21
B-21 Zakaz skręcania w lewo
Zakaz skręcania w lewo

Zabrania skręcania w lewo oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-21 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-22
B-22 Zakaz skręcania w prawo
Zakaz skręcania w prawo

Zabrania skręcania w prawo. Zakaz wyrażony znakiem B-22 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-22 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów.
B-23
B-23 Zakaz zawracania
Zakaz zawracania

Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
B-24
B-24 Koniec zakazu zawracania
Koniec zakazu zawracania

Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.
B-25
B-25 Zakaz wyprzedzania
Zakaz wyprzedzania

Zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka od T-23a do T-23j wskazuje, że zakaz wyprzedzania dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-27 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. (1)
B-26
B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
1) samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
2) ciągnikiem samochodowym,
3) pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-25 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-28 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. (1)
B-27
B-27 Koniec zakazu wyprzedzania
Koniec zakazu wyprzedzania

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
B-28
B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe
Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-26.
B-29
B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych
Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli zakaz wyrażony przez znak B-29 nie jest uprzednio odwołany znakiem B-30 lub B-42, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. (1)
B-30
B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych
Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-29.
B-31
B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka
Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się lub zmiany toru jazdy.
B-32
B-32 Stój - kontrola celna
Stój - kontrola celna

Oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna" (B-32a), "Rogatka uszkodzona" (B-32b), "Sygnalizacja uszkodzona" (B-32c), "Wjazd na prom" (B-32d), "Kontrola drogowa" (B32-e) lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.
B-32
a-e
B-32 a-e Odmiany znaku B-32
Odmiany znaku B-32

 • "Kontrola graniczna" (B-32a),
 • "Rogatka uszkodzona" (B-32b),
 • "Sygnalizacja uszkodzona" (B-32c),
 • "Wjazd na prom" (B-32d),
 • "Kontrola drogowa" (B32-e) - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Jeżeli powodem zatrzymania pojazdu są inne przyczyny niż wymienione wyżej, to na znaku B-32 umieszcza się napis podający powód zatrzymania. W przypadku, gdy napisu nie można sformułować krótko, tak aby mieścił się na znaku na białym tle, wówczas napis należy umieścić na tabliczce pod znakiem.
B-33
B-33 Ograniczenie prędkości
Ograniczenie prędkości

Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do:
 • wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
 • umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
 • umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.

Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t., z wyjątkiem:
 • pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,
 • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,
 • pojazdu holującego pojazd silnikowy,
 • motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
 • samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.
B-34
B-34 Koniec ograniczenia prędkości
Koniec ograniczenia prędkości

Oznacza odwołanie ograniczenia prędkości zarządzonego znakiem B-33.
B-35
B-35 Zakaz postoju
Zakaz postoju

Oznacza zakaz postoju pojazdu.(4) Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce(2). Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-35 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. (1)
B-36
B-36 Zakaz zatrzymywania się
Zakaz zatrzymywania się

Oznacza zakaz zatrzymywania pojazdu(2). Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-36 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c lub znak B-35, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. (1)
B-37
B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste
Zakaz postoju w dni nieparzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w nieparzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.(2, 4) Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-37 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. (1)
B-38
B-38 Zakaz postoju w dni parzyste
Zakaz postoju w dni parzyste

Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.(2, 4) Jeżeli zakaz wyrażony znakiem B-38 nie jest uprzednio odwołany przez taki sam znak z tabliczką T-25c, to obowiązuje do najbliższego skrzyżowania. (1)
B-39
B-39 Strefa ograniczonego postoju
Strefa ograniczonego postoju

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach (4); dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

Znak B-39 nie dotyczy:
 • pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego     miejscu,
 • pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonym znakiem D-18, D-18a,    D-18b lub D-44,
 • pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,
 • autobusu szkolnego.
B-40
B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju
Koniec strefy ograniczonego postoju

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
B-41
B-41 Zakaz ruchu pieszych
Zakaz ruchu pieszych

Oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.
B-42
B-42 Koniec zakazów
Koniec zakazów

Oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.
B-43
B-43 Strefa ograniczonej prędkości
Strefa ograniczonej prędkości

Oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.
B-44
B-44 Koniec strefy ograniczonej prędkości
Koniec strefy ograniczonej prędkości

Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

1 - Nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

2 - Zakaz wyrażony znakiem dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-24 wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela. Umieszczone pod znakiem tabliczki wskazują:
1) T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem,

2) T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
3) T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem.
Znak wraz z tabliczką T-26, umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został ustawiony.

3 - Kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7 podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

4 - Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego