A - znaki ostrzegawcze - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
A - znaki ostrzegawcze
A-1
A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
Niebezpieczny zakręt w prawo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku. Stosuje się go na ogół poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m oraz w zależności od przechyłki. Ustawiany także na zakrętach o ograniczonej widoczności, bądź gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.
A-2
A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo
Niebezpieczny zakręt w lewo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
A-3
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-4
A-4 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
A-5
A-5 Skrzyżowanie dróg
Skrzyżowanie dróg

Ostrzega o skrzyzowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
A-6a
A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6b
A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6c
A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6d
A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-6e
A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-7
A-7 Ustąp pierwszeństwa
Ustąp pierwszeństwa

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
A-8
A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
A-9
A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
Przejazd kolejowy z zaporami

Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem A-9 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-10
A-10 Przejazd kolejowy bez zapór
Przejazd kolejowy bez zapór

Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
A-11
A-11 Nierówna droga
Nierówna droga

Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
A-11a
A-11a Próg zwalniający
Próg zwalniający

Ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
A-12a
A-12a Zwężenie jezdni - dwustronne
Zwężenie jezdni - dwustronne

Ostrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
A-12b
A-12b Zwężenie jezdni - prawostronne
Zwężenie jezdni - prawostronne

Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
A-12c
A-12c Zwężenie jezdni - lewostronne
Zwężenie jezdni - lewostronne

Ostrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
A-13
A-13 Ruchomy most
Ruchomy most

Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
A-14
A-14 Roboty drogowe
Roboty drogowe

Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
A-15
A-15 Śliska jezdnia
Śliska jezdnia

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
A-16
A-16 Przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych

Ostrzega o przejściu dla pieszych.
A-17
A-17 Dzieci
Dzieci

Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
A-18a
A-18a Zwierzęta gospodarskie
Zwierzęta gospodarskie

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.
A-18b
A-18b Zwierzęta dzikie
Zwierzęta dzikie

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.
A-19
A-19 Boczny wiatr
Boczny wiatr

Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
A-20
A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
A-21
A-21 Tramwaj
Tramwaj

Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
A-22
A-22 Niebezpieczny zjazd
Niebezpieczny zjazd

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
A-23
A-23 Stromy podjazd
Stromy podjazd

Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m wznosi się o 8 m.
A-24
A-24 Rowerzyści
Rowerzyści

Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. (brzmienie przepisu od 14.08.2013)
A-25
A-25 Spadające odłamki skalne
Spadające odłamki skalne

Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
A-26
A-26 Lotnisko
Lotnisko

Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
A-27
A-27 Nabrzeże lub brzeg rzeki
Nabrzeże lub brzeg rzeki

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
A-28
A-28 Sypki żwir
Sypki żwir

Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
A-29
A-29 Sygnały świetlne
Sygnały świetlne

Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
A-30
A-30 Inne niebezpieczeństwo
Inne niebezpieczeństwo

Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu:
  • T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
  • T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
  • T-11 - przeprawę promową,
  • T-12 - podłużny uskok nawierzchni,
  • T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
  • T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
  • T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
  • T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce (T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych),
  • T-17 - granicę państwa,
  • T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
A-31
A-31 Niebezpieczne pobocze
Niebezpieczne pobocze

Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym);
znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
A-32
A-32 Oszronienie jezdni
Oszronienie jezdni

Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
A-33
A-33 Zator drogowy
Zator drogowy

Ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
A-34
A-34 Wypadek drogowy
Wypadek drogowy

Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego