Urządzenia BRD - wprowadzenie - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeń­stwa ruchu drogowego jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ru­chu i osób pracujących na drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych.

  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się w celu:


  • optycznego prowadzenia ruchu,
  • wskazania pikietażu drogi,
  • oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi,
  • zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych,
  • zamykania dróg dla ruchu,
  • zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym,
  • poinformowania i ostrzegania kierujących,
  • prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

1. Do optycznego prowadzenia ruchu stosuje się:
- słupki prowadzące (U1a- U-1f),
- słupki krawędziowe (U-2),
- tablice prowadzące (U-3a - U-3e),
- tablice rozdzielające (U-4a - U-4c),
- słupki przeszkodowe (U-5a - U-5c),
- tablice kierujące (U-6a - U-6d),

Optyczne prowadzenie ruchu (U-1a-f, U-2, U-3a-e, U-4, U-5, U-6a-d)
- światła ostrzegawcze (U-35).
Sygnalizacja świetlna (U-35 i inne)

2. Do oznaczania pasa drogowego stosuje się:
- znaki kilometrowe (U-7),
- znaki hektometrowe (U-8).
Oznaczanie pasa drogowego (U-7, U-8)

3. Do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi stosuje się:
- urządzenia tablicowe umieszczane przed skrajnymi płaszczyznami obiektów lub na nich (U-9a-c),
- urządzenia bramowe (U-10).
Oznaczanie obiektów w skrajni drogi (U-9a-c, U-10)


4. Do zabezpieczania powierzchni przeznaczo­nych dla pieszych i rowerzystów lub w celu separacji ruchu lokalnego od tranzytowego     stosuje się:
- balustrady, poręcze i barieroporęcze (U-11a-b),
- ogrodzenia segmentowe i łańcuchowe (U-12a-b),
- słupki metalowe lub z tworzywa sztucznego w formie prostej lub ozdobnej (U-12c),

Zabezpieczanie ruchu pieszych i rowerzystów (U-11a-b, U-12a-c)
- separatory,
- kładki dla pieszych (U-28),
Zabezpieczanie robót w pasie drogowym (U-20a-b - U-28) - tabele "Separatory ruchu", "Kładka dla pieszych"
- azyle prefabrykowane lub wbudowane na stałe.

5. Do zamykania dróg dla ruchu stosuje się:
- urządzenia rogatkowe umieszczane w obrębie przejazdów kolejo­wych, przejść granicznych oraz płatnych wjazdów na autostradę (U-13a-c).

6. Do zabezpieczania pojazdów będących w ruchu stosuje się:
drogowe bariery ochronne i osłony energochłonne (U-14a-c - U-15a-b).

7. Do fizycznego ograniczania prędkości pojazdów stosuje się:
progi zwalniające i podrzutowe (U-16a-d).
Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów (U-16a-d)


8. Do poprawienia widoczności kierującym pojazdami strosuje się:

lustra dogowe (U-18a-b). Lustra drogowe (U-18a-b)

9. Do osłony przed olśnieniem przez pojazdy nadjeżdżające z przeciwka stosuje się:
osłony przeciwolśnieniowe U-19). Osłony przeciwolśnieniowe (U-19)

10. Do zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się:
- zapory drogowe (U-20a-b),
- tablice kierujące przy robotach drogowych (U-21a-f),
- taśmy ostrzegawcze (U-22),
- pachołki drogowe (U-23a-d),
- tablice uchylne z elementami odblaskowymi (U-24),
- separatory (U-25a-c),
- tablice ostrzegawcz
e (U-26),
- tablice zamykające (U-26a-d),
- tablice wcześnie ostrzegające (U-27),
- kładki dla pieszych (U-28),
Zabezpieczanie robót w pasie drogowym (U-20a-b - U-28)
oraz

- punktowe elementy odblaskowe,
- taśmy odblaskowe nawierzchniowe,
- znaki wskazujące objazd,
- znaki kierujące na drodze objazdowej,
- tablice kierujące pieszych,
- światła ostrzegawcze.


11. Do wskazywania siły i kierunku wiatru stosuje się:

sygnalizatory wiatru. Sygnalizatory wiatru

12. Do informowania i ostrzegania kierowców:

a) o sytuacji pogodowej stosuje się:
- znaki i sygnalizatory temperatury nawierzchni, powietrza i innych zjawisk meteorologicznych w postaci znaków, tablic stałych i tablic o zmiennej treści;
m.in.: Sygnalizacja świetlna (U-35 i inne) - tabela "Znaki informujące o warunkach pogodowych i stanie nawierzchni"


b) o sytuacji ruchowej na drodze i zagrożeniach stosuje się:
- znaki i sygnalizatory sytuacji drogowej o treści stałej lub zmiennej.
m.in.: Sygnalizacja świetlna (U-35 i inne) - tabela "Tablice informacyjne przekazujące komunikaty tekstowe", "Urządzenia sygnalizacyjne do wskazywania prędkości rzeczywistej"


13. Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym stosuje się:
- tarcze do zatrzymywania pojazdów,
- latarki ze światłem czerwonym do zatrzymywania pojazdów,
- urządzenia nagłaśniające instalowane na pojazdach, przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdami,
- stacjonarne urządzenia rejestrujące,
- urządzenia sygnalizacyjne instalowane na pojazdach, przeznaczone do podawania poleceń kierującym pojazdami.
Kontrola ruchu drogowego

14. Do zabezpieczania powierzchni wyłączonych z ruchu przed najeżdżaniem stosuje się:
- separatory i wyspy,
Zabezpieczanie robót w pasie drogowym (U-20a-b - U-28) - tabela "Separatory ruchu"
- azyle prefabrykowane lub wbudowane na stałe.


15. Do zabezpieczenia przed hałasem pochodzącym od ruchu drogowego stosuje się:
-  osłony przeciwhałasowe, nasypy ziemne, obudowy przekroju poprzecznego drogi.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego