3. Oznaczanie obiektów w skrajni drogi (U-9a-c, U-10a-b) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Oznaczanie obiektów w skrajni drogi
(U-9a-c, U-10a-b)
1. Tablice do oznaczania obiektów znajdujących się w skrajni drogi
Oznaczenie obiektów budowlanych, takich jak: budynki, podpory wiaduktów, wystające murki przepustów, poręcze mostowe itp., znajdujących się w skrajni drogi, stosuje się w celu ostrzeżenia kierujących pojazdami o ograniczeniu skrajni oraz ochrony niektórych obiektów, szczególnie podpór wiaduktów i ich konstrukcji nad jezdnią, przed uszkodzeniem przez pojazdy.

Do oznaczania drzew znajdujących się w skrajni drogi stosuje się folię odblaskową z poziomymi pasami białymi i czerwonymi o szerokości 250 mm.

Do oznaczania części obiektów znajdujących się w skrajni poziomej drogi stosuje się tablice U-9a i U-9b .Tablice mają kształt prostokąta o szerokości 0,50 m i wysokości 1,25 m. Mają one pasy na przemian barwy żółtej i czarnej. Dolną krawędź tablicy umieszcza się na wysokości 0,75 m nad płaszczyzną jezdni. Tablice te umieszcza się na płaszczyźnie obiektu, prostopadłej do osi drogi lub bezpośrednio przed nim w odległości nie większej niż 5,0 m. Krawędź pionowa tablicy powinna być umieszczona w takiej odległości od jezdni jak krawędź obiektu.
U-9a
U-9a Tablica do oznaczania ograniczeń poziomej skrajni
Tablica do oznaczania ograniczeń poziomej skrajni
U-9b
U-9b Tablica do oznaczania ograniczeń poziomej skrajni drogi po stronie prawej
Tablica do oznaczania ograniczeń poziomej skrajni drogi po stronie prawej
U-9c
U-9c Tablica do oznaczania pionowej skrajni drogi
U-9c Tablica do oznaczania pionowej skrajni drogi (2)
Tablica do oznaczania pionowej skrajni drogi

Przykład zastosowania tablic U-9 na obiekcie ograniczającym skrajnie o zmiennej wysokości.
2. Urządzenia bramowe
Urządzenia bramowe U-10 stosuje się w celu wskazania maksymalnych gabarytów pojazdów, które nie spowodują uszkodzenia obiektu na drodze i uprzedzenia kierują­cych o występowaniu obiektów ograniczających skrajnię pionową poniżej 4,5 m.
Urządzenia bramowe stosuje się na drogach obciążonych dużym ruchem samochodów ciężarowych o gabarytach zbliżonych do skrajni obiektów o nienormatywnej skrajni, takich jak konstrukcje montażowe budowlanych obiektów inżynierskich i budowlanych, wiadukty, estakady lub rurociągi, przed którymi są umieszczane.
Urządzenia te dopuszcza się do stosowania w przypadkach, w których nienormatywna jest skrajnia pozioma obiektu, pod którym ruch odbywa się tylko jednym pasem; na podporach tego urządzenia umieszcza się, analogicznie jak na obiekcie, tablice U-9a i U-9b.

Urządzenie bramowe U-10a ma wymiary odpowiada­jące wymiarom obiektu, przed którym jest ustawione.
Urządzenie bramowe U-10b ma elementy uchylne o szerokości 0,30 m i wysokości 0,30 m, przymocowane do dolnej krawędzi konstrukcji. Dolna krawędź elementów uchylnych powinna przebiegać na wysokości o 10 cm niższej niż rzeczywista skrajnia obiektu.

Na powierzchni czołowej urządzenia U-10a umieszcza się tablice U-9c.
Na urządzeniach bramowych umieszcza się również znaki: odpowiednio B-15 lub B-16, podając na nich rzeczywistą wysokość lub szerokość obiektu.
Urządzenie bramowe U-10a umieszcza się w odległości do 50 m przed obiektem, a urządzenie U-10b - w takiej odległości od obiektu, aby na odcinku drogi przed następnym urządzeniem bramowym lub tym obiektem umożliwić zawrócenie pojazdu, którego gabaryty przekraczają wielkości określone odpowiednim znakiem.
W zależności od sytuacji lokalnej dopuszcza się umieszczenie przed obiektem tylko urządzenia U-10a, poprzedzonego za ostatnim skrzyżowaniem odpowiednim znakiem E-1 lub F-6.

Dopuszcza się również stosowanie urządzeń bramowych innego typu, ale o tej samej zasadzie działania, na przykład przed wjazdami na parkingi przeznaczone dla określonego rodzaju pojazdów np. dla samochodów osobowych.
U-10a
U-10a Urządzenie bramowe bez elementów uchylnych
Urządzenie bramowe bez elementów uchylnych
U-10b
U-10 bUrządzenie bramowe z elementami uchylnymi
Urządzenie bramowe z elementami uchylnymi
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego