13. Urządzenia do kontroli ruchu drogowego - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Urządzenia do kontroli ruchu drogowego

Do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym, ujawniania i zapisywania naruszeń przepisów ruchu drogowego, podawania kierującemu pojazdem poleceń do określonego zachowania upoważnione organy kontroli ruchu drogowego mogą stosować:

1. Tarcze do zatrzymywania pojazdów
Tarcza do zatrzymywania pojazdów
Tarcza do zatrzymywania pojazdów
Tarcza do zatrzymywania pojazdów składa się z pierścienia barwy białej i koła barwy czerwonej posiadających wspólny środek. Tarcza posiada także uchwyt.

Średnica zewnętrzna tarczy nie może być mniejsza niż 140 mm, a średnica koła o barwie czerwonej powinna wynosić od 50% do 60% średnicy tarczy.

Pola barwy białej i czerwonej są wykonywane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej albo jako światło odblaskowe. Mogą być też wykonane jako elementy świecące o równomiernym natężeniu światła na powierzchni tarczy.

Barwy pierścienia i koła wewnętrznego powinny odpowiadać wymaganiom jak dla znaków drogowych pionowych.
2. Latarki ze światłem czerwonym do zatrzymywania pojazdów
Latarka do zatrzymywania pojazdów - przykład 1Latarka do zatrzymywania pojazdów - przykład 2
Latarka do zatrzymywania pojazdów
(przykład)
Latarka emituje światło barwy czerwonej. Pole powierzchni reflektora lub powierzchni części świecącej latarki, prostopadłej do kierunku nadjeżdżania zatrzymywanego pojazdu, nie może być mniejsze niż 5000 mm2. Kształt powierzchni świecącej powinien być zwarty i mieć jedną z podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt, trapez).
3. Urządzenia nagłaśniające
Urządzenie nagłaśniające (przykład - połączenie megafonu z tzw. syreną)
Urządzenie nagłaśniające
(przykład - połączenie megafonu z tzw. syreną)
Urządzenia zapewniają przekazywanie poleceń wydawanych przez osoby uprawnione, dotyczące zachowania uczestników ruchu.

Urządzenia nagłaśniające, umieszczone na zewnątrz pojazdu, powinny zapewniać bezpieczeństwo bierne przy wypadkach.
4. Urządzenia sygnalizacyjne instalowane na pojazdach, przeznaczone do podawania poleceń uczestnikom ruchu
Urządzenie sygnalizacyjne (1 -przykład urządzenia na tablicach o zmiennej treści)

Urządzenie sygnalizacyjne (2 -przykład urządzenia na tablicach o zmiennej treści)
Urządzenie sygnalizacyjne
(przykłady urządzeń na tablicach o zmiennej treści)
Urządzenia sygnalizacyjne wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo uczestników ruchu, powinny przekazywać w sposób łatwo dostrzegalny jednoznaczne polecenia do określonego zachowania się w ruchu drogowym kierującemu pojazdem.

Polecenia skierowane dla wybranych uczestników ruchu mogą być przekazywane przy pomocy napisów na tablicy o zmiennej treści. Podawane napisy powinny być dostrzegalne i czytelne z miejsca kierowcy, z odległości min. 25 m, zarówno w ciągu dnia, jak i po zmierzchu. W przypadku napisów skierowanych do przodu mogą być one odwrócone (napisy o odbiciu lustrzanym). Urządzenia powinny umożliwiać podawanie poleceń: „Stój”, „Jedź za mną”, „Zwolnij”, „Zjedź na pobocze” itp.
5. Stacjonarne urządzenia rejestrujące (pot. radary)
Stacjonarne urządzenia rejestrujące
Stacjonarne urządzenia rejestrujące

(przykład 1 - obudowa stacjonarnego urządzenia rejestrującego na konstrukcji wsporczej;
przykład 2 - obudowa stacjonarnego urządzenia rejestrującego typu wieżowego)
Stacjonarne urządzenia rejestrujące umieszczone w pasie drogowym umożliwiają rejestrację naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Umieszcza się je i trwale posadawia w pasie drogowym.

Obudowę stacjonarnego urządzenia rejestrującego umieszcza się w przekroju poprzecznym drogi, w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi jezdni, opaski, krawędzi utwardzonego pobocza albo zewnętrznej krawędzi pasa awaryjnego.

Obudowę stacjonarnego urządzenia rejestrują­cego umieszcza się w pasie dzielącym jezdnie — nie mniej niż 1,0 m od krawędzi tego pasa.

W przypadku gdy stacjonarne urządzenie rejestrujące jest umieszczone na poboczu lub chodniku, po którym odbywa się ruch pieszych, wysokość, na której umieszcza się obudowę tego urządzenia, od podłoża nie powinna być mniejsza niż 2,5 m.

Urządzenie umieszcza się również nad jezdnią.

Miejsce umieszczenia obudowy stacjonarnego urządzenia rejestrującego dokonującego pomiaru prędkości jazdy oznacza się znakiem informa­cyjnym D-51.

Jeżeli obudowa stacjonarnego urządzenia reje­strującego jest zlokalizowana w miejscu stwarza­jącym realną możliwość zderzenia pojazdu z tą obudową, w szczególności po zewnętrznej stronie łuku drogi lub na pasie dzielącym jezdnie, stosuje się dodatkowo drogowe bariery ochronne lub osłony energochłonne.

Przepisy regulujące:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego