6. Aktywne urządzenia BRD (U-14a-c, U-15a-b) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Aktywne urządzenia BRD
(U-14a-c, U-15a-b)

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, z którymi pojazd wchodzi w bezpośredni kontakt podczas niezamierzonych zdarzeń w ruchu, np. podczas kolizji lub wypadków drogowych, określone są jako aktywne. Urządzenia te są konstrukcyjnie przystosowane do bez­pośredniego kontaktu z pojazdem ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji następstw bezpośred­nich uderzeń w urządzenia, zwłaszcza ich następstw dla osób znajdujących się w pojeździe.

Do aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo­wego należą drogowe bariery ochronne i osłony energochłonne.

1. Drogowe bariery ochronne
U-14a
U-14a Bariera stalowa (przykład)
Bariera stalowa (przykład)
U-14b
U-14b Bariera betonowa (przykład)
Bariera betonowa (przykład)
U-14c
U-14c Bariera z innych materiałów (przykład)
U-14c Bariera z innych materiałów (przykład 2)
Bariera z innych materiałów (przykład)
Drogowe bariery ochronne są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanymi w celu fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza koronę drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
Stosowanie drogowych barier ochronnych dopuszczalne jest tylko wtedy i w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę.

Ze względu na funkcję drogowe bariery ochronne podzielić można na:
  • skrajne - umieszczane przy krawędzi jezdni, korony drogi lub drogowego obiektu inżynierskiego,
  • dzielące - umieszczane na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub bocznym pasie dzielącym,
  • osłonowe - umieszczane między jezdnią a obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

Ze względu na materiał rozróżniamy bariery:
  • metalowe U-14a,
  • betonowe U-14b,
  • z innych materiałów U-14c.
2. Osłony energochłonne i zabezpieczające
U-15a
U-15a Osłona energochłonna wielosegmentowa(przykład)
Osłona energochłonna wielosegmentowa(przykład)
U-15b
U-15b Osłona zabezpieczająca w postaci monobloku (przykład)
Osłona zabezpieczająca w postaci monobloku (przykład)
Osłony energochłonne U-15a cechują się przede wszystkim pochłanianiem energii pojazdu uderzającego w osłonę, a tym samym zmniejszeniem skutków wypadków, do jakich dochodziłoby przy uderzeniu pojazdów bezpośrednio w przeszkodę bez osłony. Osłony energochłonne mogą być wykonywane jako wielosegmentowe. Dopuszcza się stosowanie osłon zabezpieczających w postaci monobloków U-15b.

Zabudowanie osłony w pasie drogowym musi zapew­nić jej stabilność. Osłony mogą być przytwierdzane bezpośrednio do nawierzchni lub obiektu znajdującego się w pasie drogowym. Budowa monobloków U-15b powinna umożliwiać dociążanie ich wnętrza wodą lub piaskiem.

Osłony energochłonne i osłony zabezpieczające powinny być oznakowane na powierzchni czołowej białymi strzałami na zielonym tle z folii odblaskowej, wskazującymi kierunek omijania osłon.

Osłony energochłonne sosuje się w szczególnie niebezpiecznych miejscach ze względu na możliwość najechania pojazdu na obiekty znajdujące się w pasie drogowym (tunele, podpory mostów i wiaduktów itp.).

Osłony energochłonne mogą być umieszczane przed barierami ochronnymi w miejscach takich jak:

  • rozwidlenia i odgałęzienia łącznic wyjazdowych z autostrad i dróg ekspresowych,
  • początki dróg ekspresowych na odcinkach międzywęzłowych stanowiących przedłużenie dróg ogólnodostępnych.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h w rejonach o złych warunkach widoczności przed miejscami, w których prowadzone są roboty drogowe, np. przy przebudowie zamkniętych odcinków przęseł mostów, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników konieczne jest stosowanie osłon energochłonnych lub pryzm piasku.
Przykład zastosowania osłony energochłonnej U-15a.
Przykład zastosowania osłony energochłonnej U-15b.
Przykład zastosowania osłony energochłonnej U-15a i (niżej) U-15b.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego