10. Zabezpieczanie robót w pasie drogowym (U-20a-b - U-28) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Zabezpieczanie robót w pasie drogowym
(U-20a-b - U-28)
Wytyczne zabezpieczania robót w pasie drogowym
 • Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzo­nych w pasie drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.


 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania robót.


 • Dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosuje się odpowiednio barwy: białą, czerwoną, żółtą i czarną. Jeżeli urządzenia te zawierają elementy odblaskowe powin­ny być one w kształcie koła lub prostokąta i widoczne w okresie od zmroku do świtu z odległości co najmniej 150 m przy oświetleniu ich światłami drogowymi.


 • Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym powinien być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z odległości co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystości powietrza. Pojazd powinien być oznakowany pasami na przemian barwy białej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm, na całej szerokości pojazdu, albo tablicą ostrzegawczą lub tablicą zamykającą. Wystające poza obrys pojazdu części urządzeń lub ładunku powinny być oznakowane taśmą ostrzegawczą U-22. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny zapewniać stabilność.


 • Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy odblaskowe.

1. Zapory drogowe
Zapory drogowe pojedyncze U-20a i U-20b stosuje się do wygradzania miejsc robót prowadzonych w pasie drogowym.

Do wygradzania wzdłuż jezdni stosuje się zapory U-20a, a do wygrodzeń poprzecznych U-20b, z wyjątkiem przypadków, w których stosuje się tablice prowadzące ciągłe U-3c lub U-3d. Przy wygrodzeniach wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór.
U-20a
U-20a Zapora drogowa pojedyncza
Zapora drogowa pojedyncza
Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania części jezdni powinny mieć lica wykonane z folii odblaskowej i są być wyposażane w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

W przypadku wykopów w jezdni głębszych niż 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni stosuje się osłony energochłonne lub pryzmy piasku.

Zapory drogowe powinny być pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długość zapór drogowych  wynoszą: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
U-20b
U-20b Zapora drogowa pojedyncza
Zapora drogowa pojedyncza
Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza się zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b.
U-20c
U-20c Zapora drogowa podwójna
Zapora drogowa podwójna
W przypadkach wygradzania miejsc robót prowadzonych na chodnikach, ciągach pieszych, pieszo-rowerowych lub ścieżkach rowerowych wygrodzeniewykonuje się zaporami drogowymi podwójnymi U-20c, w których dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 0,3 m nad poziomem nawierzchni.
U-20d
U-20d Zapora drogowa potrójna
Zapora drogowa potrójna
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie w miejscach zwiększonego natężenia ruchu dzieci, np. w pobliżu szkół podstawowych, przedszkoli, itp. stosuje się zaporę drogową potrójną U-20d, w której dolna krawędź dolnego pasa zapory powinna się znajdować na wysokości około 15 cm nad poziomem nawierzchni.
2. Tablice kierujące
Tablice kierujące przeznaczone są do oznaczania krawędzi:
 • zawężonego pasa ruchu,zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza,
 • pasa awaryjnego lub dzielącego w przypadku zawężenia pasa bezpieczeństwa,
 • pasa ruchu z załamaniami w planie.

Tablice kierujące ze skośnymi paskami ustawiane są tak, by paski opadały w kierunku używanej części drogi.
U-21a
U-21a Tablica kierująca
Tablica kierująca
U-21b
U-21b Tablica kierująca
Tablica kierująca
Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej stro­ny jezdni należy używa się tablic U-21b, a z lewej strony jezdni U-21a. Dopuszcza się stosowanie tablic kierują­cych U-21a i U-231b zespolonych ze światłami ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami. Dopuszcza się do stosowania aktywne tablice kierujące U-21 z wbudowanym wzdłuż krawędzi białej i czerwonej pulsującym światłem żółtym.
U-21c
U-21c Tablica kierująca wysoka
Tablica kierująca wysoka
U-21d
U-21d Tablica kierująca wysoka
Tablica kierująca wysoka
U-21e
U-21e Tablica kierująca wysoka
Tablica kierująca wysoka
U-21f
U-21f Tablica kierująca wysoka
Tablica kierująca wysoka
Tablice kierujące wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f są stosowane na początku wygrodzenia od strony nadjeżdżających pojazdów, gdy przy dużym nasileniu ruchu (tworzenie się kolumn) albo z innych powodów powstaje niebezpieczeństwo, że wygrodzenie tablicami U-21 a lub U-21b nie zostanie dostrzeżone w odpowiednim czasie.

Na tablicach kierujących U-21c, U-21d, U-21e i U-21f dopuszcza się umieszczanie lamp ostrzegawczych.

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni pokryte są materiałem odblaskowym lub zawierają elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwą tła, na którym zostały umieszczone. Tablice ustawia się prostopadle do osi drogi w odstępach nie większych niż 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem zabudowanym.
3. Taśmy ostrzegawcze
U-22
U-22 Taśma ostrzegawcza
Taśma ostrzegawcza
Taśmy ostrzegawcze U-22 mogą byćstosowane jedynie do wygradzania miejsc robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.

Wygrodzenia taśmami ostrzegawczymi powinny znajdo­wać się w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od tych miejsc. Wygrodzenie taśmą ostrzegawczą jest dopuszczalne tylko przy wykopach do głębokości 0,5 m przy zachowaniu powyższych warunków.

Do krótkotrwałych wygrodzeń obszarów na drodze, wyłączonych z ruchu przez służby mundurowe, dopuszcza się taśmy posiadające nazwy tych służb, np. „POLICJA”.
4. Pachołki drogowe
U-23a
U-23a Pachołek drogowy (wys. 1000 mm)
Pachołek drogowy
(wys. 1000 mm)
U-23b
U-23b Pachołek drogowy (przykład ze światłem ostrzegawczym; wys. 750 mm)
Pachołek drogowy
(przykład ze światłem ostrzegawczym; wys. 750 mm)
U-23c
U-23c Pachołek drogowy (wys. 500 mm)
Pachołek drogowy
(wys. 500 mm)
U-23d
U-23d Pachołek drogowy (wys. 300 mm)
Pachołek drogowy
(wys. 300 mm)
Pachołki drogowe U-23 należy stosować do:
 • wyznaczania skosów, tzn. stopniowego zwężania jezdni,
 • wyznaczania toru jazdy pojazdów,prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących,awaryjnego,
 • doraźnego oznakowania miejsca niebezpiecznego,oznaczania podłużnego uskoku (progu) przy wykonywaniu nakładek bitumicznych,
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu, z wyjątkiem powierzchni zajętych pod roboty drogowe,
 • zabezpieczenia świeżo malowanych linii oznakowania poziomego wzdłuż jezdni,
 • zabezpieczenia świeżo wykonanych remontów cząstkowych nawierzchni jezdni o powierzchni nie większej niż 1 m2 i szerokości do 1,5 m,
 • wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu dla potrzeb wykonywanych nakładek bitumicznych oraz powierzchniowych utrwaleń i regeneracji nawierzchni.

Na drogach, gdzie dozwolona jest wyższa prędkość, np. na autostradach i drogach ekspresowych stosuje się pachołki drogowe odpowiednio wyższe od 0,75 m, a masa po obciążeniu pachołka musi gwarantować ich stabilność.

Pachołki drogowe wykonywane są z materiału elastycznego (tworzywo sztuczne, guma itp.).

Pachołki drogowe są w kolorze czerwo­nym lub pomarańczowym. Jeżeli pachołki ustawione na drodze mają na niej pozostawać w okresie od zmierzchu do świtu, wówczas białe poprzeczne pasy wykonane są z materiałów odblaskowych. Ponadto pierwszy i ostatni pachołek ustawiony w szeregu powinny być wyposażone w światło ostrzegawcze.

Konstrukcja pachołków powinna umożliwić obciążanie ich wewnątrz u podstawy (np. piaskiem lub wodą) po ustawieniu na drodze.

Zestaw z lampą można montować w następującej postaci:
 • świateł błyskowych żółtych,
 • świateł pulsujących żółtych,
 • fali świetlnej,
 • świateł stałych czerwonych.
5. Tablice uchylne z elementami odblaskowymi
U-5a
U-5a Tablica uchylna z elementami odblaskowymi (przykład)U-5a Tablica uchylna z elementami odblaskowymi
Tablica uchylna z elementami odblaskowymi
Tablice uchylne U-24 wyposażone w punktowe elementy odblaskowe stosuje się do tymczasowej organizacji ruchu dla uzupełnienia:

 • linii dzielących pasy ruchu przeciwbieżnego,
 • linii dzielących współbieżne pasy ruchu.

Tablice uchylne muszą mieć konstrukcję podatną w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem wskutek najechania pojazdu. Elementy te nie powinny podczas zgięcia załamywać się ani tak odkształcać trwale, by odbłyśnik był trwale zasłonięty, choćby częściowo. Odbłyśniki są barwy żółtej a korpusy punktowych elementów odblaskowych barwy żółtej lub żółto-zielonej fluorescencyjnej.
6. Separatory ruchu
U-25a
U-25a Separator ciągły
Separator ciągły
U-25b
U-25b Separator punktowy
Separator punktowy
U-25c
U-26c Separator (stosowany tylko w czasowej organizacji ruchu) - przykładU-26c Separator (stosowany tylko w czasowej organizacji ruchu)
Separator
(stosowany tylko w czasowej organizacji ruchu)
Separatory ruchu U-25 przeznaczone są do optycznego i mechanicznego:
 • rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,
 • oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
 • wyznaczenia toru jazdy pojazdów,wyznaczenia zawężonych pasów ruchu,
 • wyznaczania krawędzi jezdni oraz (lub) przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi piesze i rowerowe.

Separatory stosuje się w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym, jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa.

Separatory mogą być stosowane jako ciągłe lub punktowe.

Dopuszcza się układanie separatorów U-25a barwy białej do oddzielenia pasa ruchu przeznaczonego wyłącznie dla pojazdów komunikacji publicznej, np. torowiska tramwajowego lub pasa autobusowego.

Do rozdzielania pasów o przeciwnych kierunkach ruchu pojazdów, w związku z robotami prowadzonymi w pasie drogowym, stosuje się separatory U-25a barwy żółtej, układane na jezdni liniowo i tworzące na jezdni ciąg w formie pasa. Wzdłuż tak oznakowanego rozdzielenia pasów ruchu dodatkowo umieszcza się tablice kierujące U-21.

Na prostych odcinkach wygrodzenia dopuszcza się także stosowanie separatorów U-25b układanych punktowo wraz z tablicami kierującymi U-21.

Separatory U-25a i U-25b wykonywane sa z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub betonu. Muszą być odpowiednio przymocowane do na­wierzchni jezdni w sposób zapobiegający przemieszczaniu.

Separatory U-25c wykonywane są z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości umożliwiającego obciążenie ich wnętrza poprzez zasypanie piaskiem lub zalanie wodą.

Sepa­ratory U-25c stosuje się tylko w czasowej organizacji ruchu. Dopuszcza się do stosowania separatory złożone z elementów o następujących barwach:
 • żółtej,
 • białej,
 • białej i czerwonej, montowanych na przemian.
7. Tablica ostrzegawcza
U-26
U-26 Tablica ostrzegawcza
Tablica ostrzegawcza
Tablica ostrzegawcza U-26 ma tło barwy białej i ukośne pasy barwy czerwonej. Lico tablicy wykonane jest z folii odblaskowej lub z folii pryzmatycznej. Wewnątrz tablicy umieszcza się znak ostrzegawczy A-14 „roboty na drodze”.

W przypadku kolumny pojazdów wykonujących szybko postępujące roboty drogowe na danym pasie ruchu, na tablicy U-26 umieszczonej na pojeździe lub maszynie roboczej, umieszcza się odpowiedni znak C-9, C-10 lub C-11.
8. Tablice zamykające
U-26a
U-26a Tablica zamykająca
Tablica zamykająca
U-26b
U-26b Tablica zamykająca
Tablica zamykająca
U-26c
U-26c Tablica zamykająca
Tablica zamykająca
U-26d
U-26d Tablica zamykająca
Tablica zamykająca
Do zamykania pasa ruchu, w szczególności z powodu prowadzenia robót drogowych, stosuje się tablice zamykające mocowane do pojazdów.

Pojazd, na którym umieszczona jest tablica, znajduje się na początku odcinka wyłączonego z ruchu od strony nadjeżdżających pojazdów.

Lico tablicy oraz znaków umieszczanych na tablicy zamykającej wykonane jest z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej; tło barwy białej, ukośne pasy barwy czerwonej. Na tablicy zamykającej pas ruchu umieszczane są znaki C-9, C-10 lub C-11.

Na tablicy instaluje się strzały świetlne wykonane z lamp ostrzegawczych, nadające sygnały nakazu opuszczenia pasa ruchu zgodnie ze znakiem nakazu. W górnej części tablicy znajdują się dwie lampy wczesnego ostrzegania.

Rozróżnia się dwie odmiany tablic zamykających:
 • duża - stosowana na drogach krajowych,
 • mała - stosowana na pozostałych drogach.

Lampy wczesnego ostrzegania, umieszczone w górnych narożach tablic, powinny nadawać jednocześnie sygnał świetlny w postaci błysków, a czas trwania błysku i natężenie światła tak dobrane, aby sygnał był widoczny zarówno w dzień jak i w nocy z odległości 1000 m w przypadku tablic dużych, a 500 m w przypadku tablic małych.

Tablica zamykająca duża U-26b ze znakiem nakazu C-11 stosowana jest w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zamknięcia pasa ruchu, a występuje możliwość ruchu zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprzedzanie pojazdu z tablicą U-26b z prawej lub lewej strony).
9. Tablica wcześnie ostrzegająca
U-27
U-27 Tablica wcześnie ostrzegająca
Tablica wcześnie ostrzegająca
Tablica wcześnie ostrzegająca U-27 służy do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca. Ustawiana jest w odległości 400 m przed miejscem niebezpiecznym.

Stosowana jest wyłącznie na drogach szybkiego ruchu.

Tablica U-27 ma wymiary gabarytowe 2500 x 1500 mm. Lico tablicy wykonane jest z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółto-zielonej. Obie lampy wczesnego ostrzegania, umieszczone w górnych narożach tablicy U-27, nadają jednocześnie sygnał świetlny w postaci błysków, a czas trwania błysku i natężenie światła są tak dobrane, aby sygnał był widoczny z odległości 1000 m, zarówno w dzień jak i w nocy.

Na tablicach U-27 dopuszcza się zestawianie dwóch lub trzech znaków drogowych pionowych.
10. Kładki dla pieszych
U-28
U-28 Kładka dla pieszych
Kładka dla pieszych
W przypadku konieczności udostępnienia pieszym przejścia nad wykopami przy pracach drogowych należy stosować w tym celu kładki dla pieszych U-28.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego