P - znaki poziome - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Znaki drogowe
P - znaki poziome

Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.
Przepisy dotyczące znaków P-1 do P-8c oraz P-12 do P-21 stosuje się odpowiednio do kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

P-1
P-1 Linia pojedyncza przerywana
Linia pojedyncza przerywana

Linia pojedyncza przerywana, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
 • ruchu powolnego, zanikającym,
 • przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów
 • wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.
P-2
P-2 Linia pojedyncza ciągła
Linia pojedyncza ciągła

Linia pojedyncza ciągła oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-3
P-3 Linia jednostronnie przekraczalna
Linia jednostronnie przekraczalna

Linia jednostronnie przekraczalna oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię od strony linii ciągłej i najeżdżania na nią, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na położony przy linii przerywanej pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.
P-4
P-4 Linia podwójna ciągła
Linia podwójna ciągła

Linia podwójna ciągła rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.
P-5
P-5 Linia podwójna przerywana
Linia podwójna przerywana

Linia podwójna przerywana, znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu, oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.
P-6
P-6 Linia ostrzegawcza
Linia ostrzegawcza

Linia, w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.
P-7a
P-7a Linia krawędziowa przerywana
Linia krawędziowa przerywana

Linia krawędziowa przerywana wyznacza krawędź jezdni.
P-7b
P-7b Linia krawędziowa ciągła
Linia krawędziowa ciągła

Linia krawędziowa ciągła wyznacza krawędź jezdni; oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze kierującemu pojazdem samochodowym.
P-8a
P-8a Strzałka kierunkowa na wprost
Strzałka kierunkowa na wprost

Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
P-8b
P-8b Strzałka kierunkowa do skręcania
Strzałka kierunkowa do skręcania

Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi. Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnie lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem świetlnym S-3.
P-8c
P-8c Strzałka kierunkowa do zawracania
Strzałka kierunkowa do zawracania

Oznacza, że jazda z pasa ruchu, na którym jest umieszczona, jest dozwolona tylko w kierunku wskazanym strzałką; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.
P-9
P-9 Strzałka naprowadzająca
Strzałka naprowadzająca

Strzałka naprowadzająca oznacza nakaz wjazdu na sąsiedni pas ruchu wskazany strzałką; nie dotyczy to kierujących pojazdami, dla których jest przeznaczony dalszy odcinek pasa ruchu.
P-10
P-10 Przejście dla pieszych
Przejście dla pieszych

Oznacza miejsce przejścia dla pieszych.
P-11
P-11 Przejazd dla rowerzystów
Przejazd dla rowerzystów

Oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.
P-12
P-12 Linia bezwzględnego zatrzymania - stop
Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.
P-13
P-13 Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów
Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów

Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.
P-14
P-14 Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów
Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów

Wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.
P-15
P-15 Trójkąt podporządkowania
Trójkąt podporządkowania

Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi A-7.
P-16
P-16 Napis STOP
Napis STOP

Potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi B-20.
P-17
P-17 Linia przystankowa
Linia przystankowa

Wyznacza na jezdni miejsce przystanku i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.
P-18
P-18 Stanowisko postojowe
Stanowisko postojowe

Wyznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów.
P-19
P-19 Linia wyznaczająca pas postojowy
Linia wyznaczająca pas postojowy

Wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.
P-20
P-20 Koperta
Koperta

Wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdów.
P-21
P-21 Powierzchnia wyłączona
Powierzchnia wyłączona

Oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.
P-22
P-22 BUS
BUS

Oznacza pas ruchu przeznaczony dla ruchu pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
P-23
P-23 Rower
Rower

Oznacza drogę lub jej część (pas ruchu) przeznaczoną dla ruchu rowerów jednośladowych. Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne napisy lub symbole oznaczające jego przeznaczenie.
P-24
P-24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, jest przeznaczone dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.
P-25
P-25 Próg zwalniający
Próg zwalniający

Oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Punktowy element odblaskowy

Punktowe elementy odblaskowe stosuje się jako uzupełnienie znaków poziomych podłużnych i po jak również samodzielnie na krawędzi jezdni na odcinkach dróg, na których dopuszcza się postój pojazdów na jezdni, a uzasadnione jest wskazanie krawędzi jezdni. Punktowe elementy odblaskowe stosuje się w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania kierujących o miejscach i odcinkach dróg szczególnie niebezpiecznych.

Do takich miejsc zalicza się:
1) czasowe zmiany organizacji ruchu,
2) w stałej organizacji ruchu:
 • niebezpieczne łuki o złej widoczności,
 • zanikające pasy ruchu i ewentualnie występujące przy nich powierzchnie wyłączone z ruchu,
 • ronda i wysepki (azyle dla pieszych),
 • progi zwalniające,
 • przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów
oraz w uzasadnionych przypadkach inne miejsca, np. pasy ruchu dla rowerów itp.

Barwa wysyłanego odbłysku punktowego elementu odblaskowego powinna być:
 • biała - dla stałej organizacji ruchu z wyjątkiem prawostronnych linii krawędziowych,
 • czerwona - dla prawostronnych linii krawędziowych jezdni,
 • żółta - dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu, np. przy robotach drogowych.

Punktowe elementy odblaskowe mogą składać się z jednej lub kilku integralnie połączonych ze sobą części. Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony najeżdżanej przez pojazdy. Elementy te są wykonywane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego lub szkła, w formie pryzmatycznej lub okrągłej.

Punkt odbaskowy (1)
Punkt odblaskowy
Przykładowy punktowy element odblaskowy
Przykładowy punktowy element odblaskowy
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego