1. Optyczne prowadzenie ruchu (U-1a-f, U-2, U-3a-e, U-4, U-5, U-6a-d) - projektorganizacjiruchu.pl

Przejdź do treści

Menu główne:

Urządzenia BRD
Optyczne prowadzenie ruchu
(U-1a-f, U-2, U-3a-e, U-4, U-5, U-6a-d)
1. Słupki prowadzące (U1a- U-1f)

U-1a
U-1a Słupek prowadzący
Słupek prowadzący
umieszczany samodzielnie na poboczu
U-1b
U-1b Słupek prowadzący
Słupek prowadzący
umieszczany nad barierą ochronną
Słupki mają w przekroju kształt trapezu, dopuszcza się stosowanie słupków o innym kształcie w przekroju, tj. wypukłe, dwuwypukłe i płaskie o wzmocnionym przekroju. Na słupkach umieszcza się elementy odblaskowe równoległoboczne o szerokości 4 cm i wysokości 20 cm barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy białej po lewej stronie jezdni. Elementy te umieszcza się na czerwonym tle.

Dodatkowo na słupkach prowadzących można umieszczać:
 • informację o pikietażu drogi,
 • informację o kierunku do najbliższego telefonu alarmowego,
 • znak z numerem drogi.

Słupki prowadzące stosuje się:
 • na drogach krajowych i wojewódzkich,
 • na odcinkach dróg powiatowych i gminnych, w obrę­bie łuków poziomych o promieniach mniejszych od 450 m, a zaleca się na całych ciągach tych dróg.

Słupków prowadzących można nie stosować na od­cinkach dróg z chodnikami przy krawędzi jezdni oraz na terenie miast.
Słupki prowadzące umieszcza się po obu stronach jezdni w odległości 1,0 m od krawędzi jezdni, pasa awaryjnego postoju lub pobocza twardego. Dopuszcza się zmniejszenie tej odległości, jeżeli jest to konieczne ze względu na warunki lokalne, jednak nie mniej niż 0,5 m od krawędzi.
Słupki powinny być umieszczane w jednej linii, rów­noległej do krawędzi jezdni i w sposób zapewniający niezmienność ich pionowego ustawienia.
Na odcinkach dróg, na których ustawiono bariery ochronne, zamiast słupków prowadzących U-1a moż­na stosować słupki U-1b umieszczane bezpośrednio nad barierą.
U-1c

U-1c Punktowy element odblaskowy prowadzący
Punktowy element odblaskowy prowadzący
umieszczany na barierze ochronnej
Umieszczane są w zagłębieniu taśmy profilowanej barier ochronnych - barwy czerwonej po prawej stro­nie jezdni, barwy białej po stronie lewej.

Na jezdniach jednokierunkowych dróg dwujezdniowych elementy odblaskowe umieszcza się osobno dla każdego kierunku jazdy, tj. barwy czerwonej z prawej strony i barwy białej z lewej strony.
U-1d
U-1d Symbol słuchawki telefonicznej
Symbol słuchawki telefonicznej
U-1e
U-1e Symbol słuchawki telefonicznej (odbicie lustrzane)
Symbol słuchawki telefonicznej
(odbicie lustrzane)
Symbol słuchawki telefonicznej umieszcza się na drogach wyposażonych w system łączności alarmowej dla wskazania kierunku do najbliższego telefonu alarmowego.
U-1f
U-1f Znak z numerem drogi
Znak z numerem drogi
Znak U-1f z numerem drogi umieszcza się na na słupkach prowadzących, umiejscowionych w hektometrze zerowym dróg krajowych i wojewódzkich.
2. Słupki krawędziowe (U-2)
U-2
U-2 Słupek krawędziowy
Słupek krawędziowy
Słupki krawędziowe U-2 dopuszcza się do stosowania w celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi na skrzyżowaniu na inną drogę. Określają dokładniej geometrię skrzyżowania, ułatwia­jąc manewr skręcania szczególnie w porze nocnej i w złych warunkach atmosferycznych.

Stosuje się je na skrzyżowaniach wszystkich dróg, w ciągu których umieszczono słupki prowadzące. Słupki krawędziowe umieszcza się je w odległości mi­nimum 0,50 m od krawędzi jezdni lub pobocza twardego.
3. Tablice prowadzące (U-3a - U-3e)
Tablice prowadzące stosuje się w celu uprzedzenia kie­rującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych i na skrzyżowaniach typu „T”.

Tło tablic ma barwę białą, strzałki - czerwoną. Zarówno tło, jak i strzałki powinny być wykonane z materiałów odblaskowych. Dopuszcza się stosowanie aktywnych tablic prowadzących U-3 z pulsującym żółtym lub białym światłem. Pulsujące światło powinno być emitowane przez co najmniej jeden szereg źródeł światła, ułożony wzdłuż białych i czerwonych krawędzi.

Tablice prowadzące stosuje się:
 • na łukach poziomych, których geometria może być za­skoczeniem dla kierujących, lub które mają promień mniej­szy od normatywnego dla danej drogi oraz duży kąt zwrotu,
 • na skrzyżowaniach typu „T”,
 • na wyspach małych i średnich rond, w szczególności położonych poza obszarem zabudowanym,
 • w obszarach robót drogowych.

 • Tablice mogą być stosowane również w innych miejscach, w których pozwolą kierującemu na przygotowanie się do zmiany kierunku jazdy, np. na zlikwidowanych odgałęzieniach, przed tymczasowym objazdem lub za wzniesieniem, na którym zaczyna się niewidoczny łuk poziomy.
  U-3a
  U-3a Tablica prowadząca pojedyncza w prawo
  Tablica prowadząca pojedyncza w prawo
  U-3b
  U-3b Tablica prowadząca pojedyncza w lewo
  Tablica prowadząca pojedyncza w lewo
  U-3c
  U-3c Tablica prowadząca ciągła w prawo
  Tablica prowadząca ciągła w prawo
  U-3d
  U-3d Tablica prowadząca ciągła w lewo
  Tablica prowadząca ciągła w lewo
  U-3e
  U-3e Tablica prowadząca dwustronna
  Tablica prowadząca dwustronna
  4. Tablice rozdzielające (U-4a - U-4c)
  Tablice rozdzielające U-4 stosuje się w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca rozdzielania się kierunków ruchu.

  Tablice mają kształt prostokąta o wyokrąglonych narożach. Tło tablicy jest barwy czer­wonej, pasów w kształcie grotu strzały - barwy białej. Tło oraz pasy powinny być wykonane z materiałów od­blaskowych. Dopuszcza się stosowanie tablic rozdzielających ak­tywnych z wbudowanym wzdłuż krawędzi barwy białej i czerwonej pulsującym światłem żółtym lub białym.
  U-4a
  U-4a Tablica rozdzielająca
  Tablica rozdzielająca

  Tablice rozdzielające U-4a stosuje się na autostradach i drogach ekspresowych.

  Umieszcza się je na wyjazdach z autostrad i dróg ekspresowych oraz na wjazdach do:
  • stacji paliw,
  • miejsc obsługi podróżnych,
  • większych parkingów itp.
  U-4b
  U-4b Tablica rozdzielająca
  Tablica rozdzielająca

  Tablice rozdzielające U-4b stosuje się na drogach ogólnodostępnych, z pominięciem autostrad i dróg ekspresowych.
  U-4c
  U-4c Tablica rozdzielająca wysoka
  Tablica rozdzielająca wysoka

  Tabli­ce rozdzielające wysokie U-4c dopuszcza się do oznakowania miejsc rozdzielenia kie­runków ruchu przy wykonywaniu robót drogowych.
  5. Słupki przeszkodowe (U-5a - U-5c)
  Słupki przeszkodowe stosuje się głównie na obszarach zabudowanych do oznaczenia przeszkód stałych na jezdni. Umieszcza się je od strony nadjeżdżających pojazdów na skrajnych częściach: azylów dla pieszych, wysepek przystankowych, wysepek kanalizujących ruch wyodrębnionych z jezdni krawężnikami oraz w miejscach, gdzie rozpoczyna się pas dzielący jezdnie .

  Słupki przeszkodowe U-5 mają kształt walca, graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o wysokości od 0,90 m do 1,20 m i szerokości przy wierzchołku od 0,20 m do 0,30 m.

  Słupki przeszkodowe U-5a mają barwę żółtą i podłużne pasy z żółtej folii odblaskowej.

  Dopuszcza się stosowanie słupków przeszkodowych aktywnych U-5c z pulsującym żółtym światłem emitowanym przez co najmniej jeden szereg źródeł światła, wbudowany pomiędzy pasami odblaskowymi słupka.

  W przypadku słupków aktywnych znak nakazu C-9, C-10 lub C-11 umieszczony nad słupkiem przeszkodo­wym powinien być także wykonany jako aktywny.

  Słupki przeszkodowe mogą być dodatkowo podświetlane. Dopuszcza się stosowanie słupków przeszkodowych aktywnych z żółtym pulsującym światłem wbudowanym na krawędziach powierzchni odblaskowej.

  Słupki powinny być umieszczane tylko po tej stronie wysepki lub przeszkody, od której nadjeżdżają pojazdy, i powinny wyraźnie wskazywać powierzchnię zajętą przez wysepkę lub przeszkodę.

  Na drogach dwukierunkowych słupki przeszkodowe umieszcza się na obydwu końcach wysepek kanalizujących ruch.
  U-5a
  U-5a Słupek przeszkodowy
  Słupek przeszkodowy
  U-5b
  U-5b Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9
  Słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9
  U-5c
  U-5c Słupek przeszkodowy aktywny
  Słupek przeszkodowy aktywny
  (przykład)
  6. Tablice kierujące (U-6a - U-6d)
  U-6a
  U-6a Tablica kierująca szeroka
  Tablica kierująca szeroka
  U-6b
  U-6b Tablica kierująca szeroka
  Tablica kierująca szeroka
  Tablice kierujące U-6a i U-6b stosuje się w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca występowania na jezdni przeszkód, takich jak:
  • bariery,
  • azyle dla pieszych,wysepki wyodrębnione krawężnikami,
  • miejsca rozpoczęcia pasów dzielących jezdnie itp., zlokalizowane od strony odcinka pomiędzy skrzyżowaniami, gdzie następuje najazd na przeszkodę tylko z jednej strony.

  Do oznaczania przeszkód na jezdni omijanych z prawej strony należy używać tablic U-6a, a z lewej strony - U-6b.
  Nad tablicą kierującą U-6a umieszcza się znak drogowy pionowy C-9, a nad tablicą U-6b - znak C-10.
  U-6c
  U-6c Tablica kierująca wąska
  Tablica kierująca wąska
  U-6d
  U-6d Tablica kierująca wąska
  Tablica kierująca wąska
  Do oznaczania zwężonej szerokości jezdni lub skrajni w tunelach stosuje się wąskie tablice kierujące U-6c i U-6d.
  Tablice te są wykonane z materiałów elastycznych, aby najechanie pojazdu na tablicę nie powodowało jej zniszczenia.
  Tablice U-6c stosuje się do oznaczania lewej, zaś tablice U-6d - prawej strony jezdni.
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego